Monthly Archives: May 2016

เราไม่มีทางเกิดขึ้นเลย รักษาสิว

เราไม่มีทางเกิดขึ้นเลย ถ้าหากวันนี้ไม่มีทางเกิดมาจริงเลย ๆ จะมาวันนี้ได้ไหม วันนี้เราไม่คิดว่าเร่ืองราวเหล่านี้ มันไม่เกิดกับตัวเอง ผมเองก็คิดว่าแบบนี้นะครับ  การที่เราจะไม่ทาง เกิดมาเองได้อย่างไร มันก็ต้องการคิดว่าเรื่องราวเหล่านี้ มันไม่มีทางเกิดขึ้นเลย รักษาสิว